Vereniging Aanpak Tellerfraude

Wetgeving

Het terugdraaien van tellerstanden is sinds 1 januari 2014 bij wet verboden. De strafmaat is € 10.000,- boete en/of 1 jaar celstraf.

Nederlandse wetgeving

De Nederlandse wet zegt het volgende over het terugdraaien van tellerstanden:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

Nr. 2VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het plegen van fraude door het manipuleren van de tellerstand van motorrijtuigen te bestrijden en met het oog daarop een expliciet verbod in het leven te roepen en te voorzien in een systeem van verstrekking en registratie van tellerstanden; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A In artikel 4b, eerste lid, onderdeel h, wordt na «fietsen» ingevoegd: , gebruik van motorrijtuigen.
B Na hoofdstuk IVA wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IVB. Tellerstanden
Artikel 70m

Het is eenieder verboden om de tellerstand van bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde categorieën motorrijtuigen waarvoor een kentekenbewijs dient te zijn afgegeven zodanig te wijzigen of te doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig te beïnvloeden of te doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand.

Maar ook…

 

…het corrigeren, repareren of vervangen van een kilometerteller is verboden. Als de teller aantoonbaar stuk is en er moet echt een tellervervanging plaatsvinden, dan dient dit bij de RDW gemeld te worden.

Er zijn dus nooit redenen om aan de kilometerteller te zitten. Ook niet bij vervanging van de motor of de rest van de auto zoals ophanging, remmen en carrosserie. In deze gevallen blijft de stand ongewijzigd, zoals op de teller vermeld staat.

Jurisprudentie tellerfraude

Op 1 maart 2019 heeft de Rechtbank van Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak over tellerfraude. De particuliere verkoper van een tweedehandsauto moet de koper de koopsom van de auto terugbetalen. Het betrof een door de verkoper geïmporteerde auto uit Duitsland.

Doordat de tellerstand in 2017 hoger was dan op de gekochte datum in 2018, wordt tellerfraude aangetoond. Daarmee staat vast dat de auto niet voldoet aan de overeenkomst en dat sprake is van non-conformiteit, die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Het beroep van de verkoper op schending van de onderzoeksplicht wordt niet gehonoreerd. Voor de koper bestond er geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de juistheid van de kilometerstand op de teller.

Kijk hieronder voor meer jurisprudentie over tellerfraude.

 

Meer jurisprudentie: 

Wat kunt u doen bij fraude met de kilometerstand?

Heeft u een tweedehandsauto gekocht en komt u na aankoop achter dat de tellerstand niet klopt? Volg dan onderstaande stappen:

  1. Neem altijd eerst contact op met de verkopende partij en probeer er onderling uit te komen.
  2. Komt u er onderling niet uit? Doe dan aangifte bij de politie en stuur een aangetekende brief aan de verkoper en vermeld hierin duidelijk:
    1. Om welke koop het gaat (kenteken, verwijzing koopovereenkomst/factuur)
    2. Dat u de koop wilt vernietigen vanwege onjuiste informatie (voorbeeldbrief dwaling)
    3. Als u de auto wel wilt houden, maar u een deel van de aankoopprijs terug wilt (als u dit een goede oplossing vindt)
  1. Reageert de verkoper niet of accepteert hij uw voorstel niet? Schakel dan de Geschillencommissie in als de verkoper is aangesloten bij De Geschillencommissie of de BOVAG.
  2. Betreft het een particulier of is het autobedrijf niet aangesloten bij De Geschillencommissie of de BOVAG? Of bent u ontevreden met de afhandeling van uw klacht? Vraag dan via de kantonrechter om de koop te vernietigen of de koopprijs te verlagen.